Dịch vụ logistics luôn xuất hiện từ điểm đầu tiên đến nơi tiêu thụ cuối cùng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Các công đoạn từ đầu đến cuối của một chuỗi Logistics cơ bản được tóm tắt như sau: